Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deelnemers Ultimate Fit Challenge

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Evenement: The Ultimate Fit Challenge.

2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
4. Organisator: Ultimate Fit Challenge, waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan. De merknaam Ultimate Fit Challenge valt onder bedrijfsnaam Muscle Concepts.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden (onder welke benaming dan ook) van Deelnemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: DEELNAME

2.1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt, tenzij anders bepaald door de Organisator.

2.2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld voor het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.

2.4. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (zoals bijvoorbeeld overmacht) besluiten het Evenement af te gelasten of stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie.

2.5. De Organisator van het Evenement kan de starttijd, datum en/of locatie van het Evenement wijzigen.

2.6 Door het besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten, stil te leggen of te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie, ontstaat voor Organisator geen aansprakelijkheid voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, van welke aard ook.

2.7 Indien een Deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zullen de algemene voorwaarden van alle betrokken partijen mede geaccepteerd worden.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1. Deelname aan het Evenement geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en van welke aard ook, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement.
Tevens is de Organisator niet aansprakelijk en aanvaardt Organisator geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan/van eigendommen/zaken en/of schade anderszins van Deelnemer en/of (andere) derden, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten in verband met letsel, ziekte of overlijden als gevolg van deelname aan het Evenement.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel 3 aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade in het voorkomende geval uitkeert.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of partner, familie en/of vrienden en/of (een) nabestaande(n) mochten lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door of ontstaan tijdens zijn deelname aan het Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot (deelname aan) het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Op eerste verzoek van Organisator verstrekt Deelnemer een kopie van de relevante polis aan Organisator.

3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4: PORTRET- EN IMAGERECHT

Deelnemer verleent bij voorbaat onherroepelijke toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeld-/ en/of geluidsmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar en/of hoorbaar is. Hieronder valt ook het (her)gebruik van deze beelden en/of opnamen in (reclame) uitingen van of vanwege derden. Het in dit artikel bedoelde gebruik vindt om niet plaats.

ARTIKEL 5: CONSUMPTIEBONNEN

Met consumptiebonnen kan alleen tijdens het Evenement worden betaald bij de catering conform de prijslijst. Na het Evenement is het inwisselen van consumptiebonnen niet meer mogelijk. De consumptiebonnen zijn niet geldig op andere Evenementen. Organisator is niet gehouden tot restitutie.

ARTIKEL 6: PERSOONSGEGEVENS

De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn naam en wedstrijdresultaten alsmede het gebruik van de beelden en opnamen als hiervoor bedoeld bij artikel 4, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. Op de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege de Organisator is tevens het Privacy Statement van Organisator van toepassing.


Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN KEEP MOVING SPORTPARK
a. Deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training zowel in als buiten het sportpark, arrangement die aangeboden en/of verzorgd door Keep Moving.
b. Deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement, elke aanbieding en elk arrangement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training of vrij trainen in het sportpark.
c. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
d. Keep Moving kan deze Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal Keep Moving tijdig op de site plaatsen. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Keep Moving Sportpark verstrekt.
2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen Keep Moving en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een deelnemer een bevestigingsmail.
b. Voor Keep Moving ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat een deelnemer heeft voldaan aan de volledige betaling van het betreffende product.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Keep Moving. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen Keep Moving en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

(a) 6 maanden abonnement
(b) 10 maanden abonnement
(c) Familieabonnement
(d) Partnerabonnement
Bovenstaande abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;
1. vrij te trainen;
2. mee te doen met een groepstraining;
3. mee te doen met een freeruntraining.
(e) Freerunabonnement (6 maanden)
Bovenstaande abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;
1. vrij te trainen;
2. mee te doen met een freeruntraining.
een arrangement(pakket),
dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het betreffende programma.
een dagkaart,
die de deelnemer het recht geeft om gedurende de overeengekomen datum van opening tot sluiting van het sportpark gebruikt te maken van alle toestellen, behalve op de tijden waarop trainingen worden gegeven.
een groepstraining,
die de groep het recht geeft om gedurende de overeengekomen tijd en datum (vrij) gebruik te maken van het sportpark.
een oefentraining (groeps- freeruntraining),
bestaat uit deelname aan een groeps- of freeruntraining.
een rittenkaart,
die de deelnemer recht geeft op deelname aan, een beperkt aantal, trainingen gedurende de geldigheid van de rittenkaart.
e. Overeenkomsten op basis van een aanbetaling worden in behandeling genomen op grond van art. 7: 26 lid 2 BW

3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN
a. Een offerte is altijd vrijblijvend. Keep moving is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen.
b. Het product (een oefentraining, een rittenkaart, abonnementen en arrangementen) is persoonlijk en niet overdraagbaar.
c. De producten kunnen niet gecombineerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
d. De producten hebben geen invloed op elkaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden vermeld staat.
e. Het product (abonnementen en arrangement) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.
f. Het product (rittenkaart) is oneindig geldig. Als alle ritten gebruikt zijn verloopt de geldigheid. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.
g. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een (abonnementen en arrangement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van arrangementen) worden opgeschort. Keep Moving heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Na bewijsvoering krijgt een deelnemer recht op korting op één van de producten, merchandise of services van Keep Moving.
h. Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige rittenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de rittenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.
i. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.
j. Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
k. Een abonnement heeft een geldigheid van de overeengekomen periode. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daar bijbehorende actuele tarieven.
4. ANNULERING ARRANGEMENT
a. Een deelnemer kan een arrangement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. Keep Moving bevestigt de annulering schriftelijk.
b. De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 2 tot 4 weken voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 weken voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.
5. ANNULERING GROEPS-/DAG-/OEFENTRAINING
a. De deelnemer kan een groeps-/dag-/oefentraining alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. Keep Moving bevestigt de annulering schriftelijk.
aa. De annuleringskosten van een groepstraining zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.
ab. De annuleringskosten van een dag-/oefentraining zijn voor rekening van de deelnemer:
– Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;
– Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;
– Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.
ac. De deelnemer die een afspraak schriftelijk annuleert met een gegronde reden, is vrij van de hieraan verbonden kosten. Keep Moving kan bewijs eisen met betrekking tot de reden.
ad. Geronde redenen zijn:
a. De geboorte van een kind;
b. Een onverwachts(e) ziekenhuis- bezoek/opname;
c. De nodige verzorging aan een medebewoner;
d. Een begrafenis;
e. Een zware blessure.
6. ONTBINDING ABONNEMENT
a. De deelnemer kan een overeenkomst met Keep Moving ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te dragen aan Keep Moving .
c. Brengt de deelnemer via de website van Keep Moving een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Keep Moving per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
e. Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 70% van de kosten over het resterende termijn.
f. Na het verstrijken van het termijn van 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met Keep Moving te herroepen.
g. Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn 7 dagen is verstreken.
h. Keep Moving behoudt het recht een abonnement te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor rekening van de deelnemer.
7. ONTBINDING RITTENKAART
a. De overeenkomst van een rittenkaart kan niet worden herroepen.
a. De deelnemer kan een overeenkomst met Keep Moving ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te dragen aan Keep Moving .
c. Brengt de deelnemer via de website van Keep Moving een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Keep Moving per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
e. Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 0% van de kosten over de resterende ritten.
f. Keep Moving behoudt het recht een rittenkaart te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor rekening van de deelnemer.
8. GEBRUIK/BRUIKLEEN VAN DE EIGENDOMMEN VAN KEEP MOVING
a. Keep Moving verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van Keep Moving gebruikt waar dezen voor bestemd zijn.
b. Keep Moving verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en het sportpark van Keep Moving.
c. Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is Keep Moving gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten van de (groeps)training vanwege de veiligheid voor elk.
d. Als een deelnemer één (of meer) eigendommen beschadigd van Keep Moving, zal Keep Moving beoordelen aan de hand van het gedrag van de deelnemer(s), voor wie de kosten zijn.
e. De abonnementspas, dagkaart en rittenkaart blijven te allen tijde eigendom van Keep Moving.
f. De deelnemer die gebruik maakt van een abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart neemt de verantwoordelijkheid op zich over het gebruik hiervan.
g. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart dient de deelnemer dit direct mede te delen aan Keep Moving. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.
h. Als een deelnemer merchandise koopt van Keep Moving met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
i. Als het ‘NIET BETREDEN’ bord aan het hek van het sportpark hangt, dan is geen enkele deelnemer bevoegd om het sportpark te betreden.
ia. Keep Moving ontbindt de overeenkomst per direct met de deelnemer die het sportpark betreed, terwijl het bord ‘NIET BETREDEN’ aan het hek hangt. Deze persoon kan in de toekomst geen overeenkomst meer sluiten met Keep Moving.
9. (GROEPS)TRAININGEN
a. Een sportactiviteit (groeps)training is te allen tijde blessuregevoelig.
b. Deelname aan een (groeps)training is geheel op eigen risico.
c. Keep Moving verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.
ca. De deelnemer die voorafgaand aan de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.
cb. De deelnemer die tijdens de (groeps)training letsel en/of een blessure krijgt dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.
cc. De deelnemer die voorafgaand de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft en Keep Moving hier niet van op de hoogte heeft gesteld, kan alsnog uitgesloten worden tijdens de (groeps)training. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.
d. De deelnemer die tot … dagen na de training last heeft van letsel en/of een blessure dient Keep Moving hier per direct van op de hoogte te stellen.
e. Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.
f. Keep Moving behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
10. EIGENDOMMEN EN VEILIGHEID VAN DE DEELNEMER(S)/BEZOEKER(S) (AANSPRAKELIJKHEID)
a. Het betreden van Sportpark Keep Moving is op eigen risico
b. Keep Moving is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.
ba. Keep Moving is niet aansprakelijk voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.
bb. Keep Moving verzamelt de achtergebleven eigendommen en bewaart deze in een ‘gevonden voorwerpen’ object.
c. Keep Moving is niet aansprakelijk voor uw gezondheid, mits Keep Moving dit had kunnen voorkomen.
d. Deelnemers mogen het sportpark alleen betreden en gebruiken bij aanwezigheid van een instructeur van Keep Moving, tenzij anders is overeengekomen.
e. Bij trainingen met een instructeur dienen de deelnemers alle instructies correct op te volgen van de instructeur, mits uw conditie in conflict komt met deze instructies. De deelnemer(s) die deze instructies wel opvolgen en een blessure krijgen of zij het conditioneel niet meer aankunnen is dit op eigen risico (de deelnemer schat dit zelf in). Dit punt werkt samen met 8c.
f. Keep Moving verlangt van de deelnemers dat zij, tijdens een (groeps)training op mistige en/of donkere dagen hun eigen verlichting regelen. Geen verlichting is bij voorbaat uitsluiting van deelname.
g. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, is Keep Moving genoodzaakt trainingen af te lassen en het sportpark te sluiten als ‘NIET BETREDEN’.
h. Keep Moving behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training en verzoeken het sportpark te verlaten.
i. Keep Moving kan aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat ontstaat door materiaal met gebreken.
j. Volwassenen met kinderen ongeacht de leeftijd zijn aansprakelijk voor deze kinderen (gedrag, oplettendheid, gehoorzaamheid). Tevens geldt dit voor volwassenen met kinderen die onder hun gezag staan, waarvan zij niet de ouder zijn.
11. VERPLICHTINGEN DEELNEMER
a. Deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit het formulier ‘Huisregels’ door te nemen en hier schriftelijk akkoord mee te gaan. Keep Moving neemt dit formulier in bewaring. In het geval deelnemer niet akkoord gaat met de ‘Huisregels’ is het niet toegestaan deel te nemen aan de activiteit(en).
12. OVERIGE VOORWAARDEN
a. Keep Moving is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden gepubliceerd, gebruikt voor promotionele doeleinden en/of gebruik door derden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij Keep Moving melden.
13. PERSOONSGEGVENENS
a. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Keep Moving opgenomen in een bestand. Door inschrijving verleent de deelnemer toestemming aan Keep moving tot verwerking en gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Op de verwerking van persoonsgegevens door Keep Moving is tevens het Privacy Statement van toepassing.

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Keep Moving 4 all en Sportpark Keep Moving

www.keepmoving4all.nl
www.sportparkkeepmoving.nl

Hey sportieveling! :-) Hoe kan ik jou helpen?